VEDTÆGTER forDen selvejende institution
HOLBÆK TEATER

§1

Holbæk Teater er en selvejende institution, hvis hjemsted er Holbæk kommune.

§2

Institutionens formål er at drive teatervirksomhed og kulturformidlende virksomhed i hen­hold til den til enhver tid gældende teaterlov.

§3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges som følger:

  • 2 medlemmer udpeges af Holbæk kommune udenfor dens midte og i samråd med Holbæk Teater, idet det tilstræbes, at de 2 udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses- og børne- og ungeområdet samt den almene teatergænger.
  • 1 medlem udpeges af Holbæk Erhvervsforum og behøver ikke være medlem af foreningen
  • 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen ovenfor og 1 medlem skal have teaterfag­lig indsigt og 1 medlem juridisk kompetence.

Styrelsen konstituerer sig selv og vælger altid en formand og en næstformand.

De kommunalt udpegede medlemmer vælges for 4 år, og funktionsperioden følger den kommende valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang af styrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.

Er styrelsesmedlemmet oprindeligt udpeget af Holbæk kommune, forestår Holbæk kom­mune forslag til suppleringsmedlem, og tilsvarende er gældende for det tilfælde, at med­lemmet oprindeligt er udpeget af Holbæk Erhvervsforum.

Den offentlige tilskudsyder orienteres om styrelsens sammensætning og ændringer i denne, og betinger den offentlige hovedtilskudsyder sig godkendelse af styrelsens sammensæt­ning, tillægges den offentlige hovedtilskudsyder denne beføjelse.

Medarbejderne har i øvrigt ret til at udpege en observatør, som er berettiget til at deltage i styrelsesmøderne. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.

§4

Styrelsen udarbejder om fornødent en forretningsorden, der for at være gyldig skal god­kendes af den samlede styrelse. Styrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg til løsning af specielle opgaver.

§5

Styrelsen har til opgave enten direkte eller gennem nedsatte udvalg nøje at følge teatervirk­somhedens kunstneriske og økonomiske drift samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom styrelsen skal påse, at det for institutionen lagte budget nøje overholdes.

§6

Styrelsen er sammen med teaterchefen ansvarlig for, at offentlige tilskud til teatervirksom­heden anvendes efter deres formål.

§7

Det påhviler styrelsen sammen med teaterchefen at tilvejebringe de årlige budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektive teatervirksomhedens drift, ligesom styrelsen sammen med teaterchefen er ansvarlig for be­hørig regnskabsaflæggelse såvel overfor institutionen som overfor de tilskudsgivende myn­digheder.

§8

Styrelsen holder møde så ofte, det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og i øvrigt udøve de funktioner, som styrelsen ifølge nærværende vedtægt er pålagt, og styrelsen skal mindst afholde 4 årlige møde i et regnskabsår. Møder skal i øvrigt afholdes, når teaterchefen eller et styrelsesmedlem kræver dette.

§9

Indkaldelse til styrelsesmøde sker med 8 dages varsel under angivelse af dagsorden. I på­trængende tilfælde kan 8 dages varsel dog forkortes.

§10

Hvert styrelsesmedlem har en stemme. Styrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre styrelsesvedtægten i enkelttilfælde måtte kræve skærpet majoritet. Til beslutningsdygtighed kræves det, at mindst 3 af styrelsens medlemmer deltager i mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§11

I styrelsens eller udvalgets møder deltager teaterchefen.

§12

Over alle møder føres protokol, der senest 8 dage efter mødet udsendes til styrelsesmed­lemmerne og teaterchefen samt andre, der måtte have deltaget i mødet. Indsigelser mod protokollatet fremsættes inden 8 dage efter disses udsendelse.

§13

Styrelsen antager efter stillingsopslag institutionens kunstneriske ledelse (teaterchefen), der skal have de fornødne teatermæssige, d.v.s. kunstneriske og administrative forudsætninger for at lede teatervirksomheden i henhold til lov om teatervirksomhed og i medfør af denne udstedte bekendtgørelser m.v.

§14

Den mellem institutionen og teaterchefen trufne aftale, der højst kan indgås for 4 år ad gan­gen, skal godkendes af hovedtilskudsyderen, og der må ikke uden kulturministeriets god­kendelse gøres indskrænkninger i teaterchefens ret til frit og uafhængigt at træffe bestem­melse om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

§15

Teaterchefen kan alene afskediges, når hele styrelsen stemmer herfor.

§16

Teaterchefen har i henhold til den til enhver tid gældende lov om teatervirksomhed den fulde kunstneriske ledelse af teatervirksomheden og sammen med styrelsen det økonomi­ske ansvar for driften, idet det påhviler ledelsen nøje at overholde de årlige for teaterdriften fastlagte budgetter – med de afvigelser indenfor de enkelte budgetrammer, som er nødven­dige for en forsvarlig gennemførelse af teaterdriften.

§17

Teaterchefen er pligtig at holde styrelsen løbende underrettet om teatrets drift.

§18

Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den institutionen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke institutionens medlemmer eller styrelse nogen personlig hæftelse.

§19

Institutionen tegnes af teaterchefen i forening med styrelsens formand. Styrelsen kan meddele prokura/fuldmagt til en eller flere dispositioner.

§20

Institutionens regnskabsår går fra 01.07. – 30.06.

§21

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over teaterdriften i det afregnede tea­terår.

§22

Det af en registreret, statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling revide­rede regnskab behandles af styrelsen inden udgangen af hvert års oktober måned.

§23

Det påhviler styrelsen sammen med teaterchefen til de tilskudsgivende myndigheder retti­digt at indsende:

  • a) Det af registreret, statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling revi­derede regnskab med status til godkendelse.
  • b) Revisionsberetning.
  • c) Årsberetning.
  • d) Budget for den følgende sæson til godkendelse.d) Budget for den følgende sæson til godkendelse.
  • e) Eventuel tilskudsansøgning.
  • f) Enhver oplysning om teatervirksomhedens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder.

§24

Institutionen er pligtig til at offentliggøre institutionens regnskab og årsberetning, såfremt institutionen oppebærer offentligt tilskud.

§25

Forslag om ændringer i styrelsens sammensætning og ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, når alle styrelsens stemmeberettigede medlemmer tiltræder og vedtagelse kræver således eenstemmighed. Samme regler gælder for forslag om institutionens ophævelse og likvidation og gælder tilli­ge ved indgåelse af lejekontrakt, optagelse af lån, køb/salg og pantsætning af fast ejendom og lignende overordnede dispositioner.

§26

Beslutninger truffet i henhold til § 25 om ændringer i styrelsens sammensætning eller æn­dringer af vedtægterne skal for at være gyldige godkendes af den offentlige hovedtilskuds­yder.

§27

Ved institutionens ophævelse anvendes den evt. nettokapital til andet teaterformål efter indstilling af den sidst afgåede styrelse og efter godkendelse af den offentlige hovedtil­skudsyder. § 28 Nærværende vedtægt vil være at forelægge den offentlige hovedtilskudsyder til godkendel­se.

Ovenstående  vedtægter godkendt på styrelsesmøde den 19.06.2017 af Frands Wolff, Carsten Andersen, Hans Michael Larsen, Mikael Vester og Gitte Hørning.